مقالات راهنمای کاربری و سوال‌های متداول پُرس‌لاین

ایجاد و طراحی پرسشنامه

مقالات راهنما درباره نحوه ساخت پرسشنامه، فرم و آزمون آنلاین و نظرسنجی اینترنتی

24 مقاله

ارسال پرسشنامه

مقالات راهنما درباره انواع شیوه‌های ارسال پرسشنامه، فرم و آزمون آنلاین در پرس‌لاین

3 مقاله

تنظیمات پرسشنامه

مقالات راهنما درباره انواع تنظیمات قابل اعمال بر روی پرسشنامه، فرم و آزمون آنلاین

2 مقاله

نتایج و نمودارهای پرسشنامه

مقالات راهنما درباره نحوه دریافت نتایج، خروجی اکسل در پرس‌لاین

2 مقاله

حساب کاربری و صورتحساب ها

مقالات راهنما درباره پروفایل کاربری، صورتحساب‌ها، صدور فاکتور در پرس‌لاین

1 مقاله