شاخص های پرکابرد آماری

شاخص های پرکابرد آماری

برای آشنایی بیشتر با تعاریف شاخص های پرکابرد آماری که در قسمت تحلیل پاسخ ها کارآمد هستند می توانید از این مقالات زیر استفاده کنید.

بخش ۱: آنچه از آمار برای گزارش نتایج پرسشنامه باید بدانید

بخش ۲: آنچه از آمار برای گزارش نتایج پرسشنامه باید بدانید


همچنان به کمک نیاز دارید؟ ارسال درخواست پشتیبانی ارسال درخواست پشتیبانی